Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Relacja z IV sesji Rady Miasta w Dębicy

dodano 2015-02-02 09:22 w kategorii: Ludzie

Wyniki głosowań:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015 r.

20 – 0 – 1

Wstrzymał się Pan Leszek Żyłka

W dyskusji na temat budżetu wziął udział Pan Andrzej Bal (PiS) który wyraził opinię w imieniu Klubu Radnych PiS i WZD, że budżet nie spełnia ich oczekiwań. Warto dodać, że budżet w około 90% został stworzony przez poprzednią koalicję czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Wspólnotę Ziemi Dębickiej oraz Burmistrza Pawła Wolickiego.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica.

21 – 0 – 0

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/304/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

21 – 0 – 0

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektów i złożenie wniosku o ich dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektów w przypadku ich umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

21 – 0 – 0

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

21 – 0 – 0

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2015 rok.

20 – 0 – 1

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2015 – 2017.

21 – 0 – 0

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

21 – 0 – 0

9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

21 – 0 – 0

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakładowi Usług Miejskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Dębica z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów.

21 – 0 – 0

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/363/2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokali mieszkalnych.

21 – 0 – 0

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

21 – 0 – 0

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

21 – 0 – 0

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

21 – 0 – 0

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.

21 – 0 – 0

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu osłonowego dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Miasta Dębica na lata 2015 – 2020”.

21 – 0 – 0

17. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Dębicy na 2015 rok.

21 – 0 – 0

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębicy.

Do Komisji Rewizyjnej została zgłoszona Pani Anna Grab – wynik głosowania 21- 0 – 0

20 – 0 – 0

Interpelacje radnych:

W tym punkcie głos zabrali:

Pan Mateusz Kutrzeba w sprawie Karty Seniora

Pani Katarzyna Rostowska-Machnik w sprawie remontu dróg i montażu progów zwalniających.

Pani Marta Czekaj w sprawie wydłużenia czasu pracy UM i parkingów obok UM.

Pan Grzegorz Sypel w sprawie obniżki diet radnych.

Pan Grzegorz Sypel zauważył, że w budżecie brakuje pieniędzy na inwestycję dlatego zasadne byłoby obniżenie diet i przeniesienie zaoszczędzonych pieniędzy na inwestycje. W odpowiedzi usłyszał od Przewodniczącego RM Pana Szczepana Mroczka, że jeśli chce to nikt mu nie broni przekazać swojej diety na inwestycje(!)

Pani Joanna Ożóg zaapelowała do radnych aby w RM było mniej polityki i zauważyła, że budżet to w większości dzieło poprzednich władz. Poruszyła również sprawę progu na ulicy Mickiewicza, budynku OSP na ulicy Świętosława, świetlicy na ulicy Świętosława oraz potrzeby powołania zespołu do organizacji Dni Dębicy. Spytała również burmistrza czy zostanie zwiększona liczba etatów w MOK.

Pani radna w odpowiedzi na apel aby nie uprawiać polityki w RM usłyszała od wiceprzewodniczącego Pan Andrzeja Bala, że sama nie stworzyła klubu radnych i że współczuje jej takich radnych (cokolwiek miałoby to znaczyć)

Pan Stanisław Ciszek w sprawie dróg, powiększenia boiska oraz modernizacji oświetlenia na ulicy  Zdrojowej.

Pan Andrzej Bal w sprawie ul. Sandomierskiej i braku mieszkań socjalnych i komunalnych.

Pan Szczepan Mroczek w sprawie chodników i nawierzchni na ulicy Ratuszowej oraz w sprawie ulicy Granicznej.

Pan Kazimierz Sak w sprawie ul. Brzegowej, wałów przeciwpowodziowych na Wisłoce oraz oświetlenia na ul. Sportowej.

Pani Dorota Pietracha w sprawie monitoringu.

Ja zabrałem głos w sprawie zwolnienia z opłat za adoptowane psy, obniżki diet oraz w sprawie zmian godzin dyżurów radnych.

W odpowiedzi w sprawie opłaty za adoptowane psy usłyszałem od Pan Przewodniczącego Szczepana Mroczka, że dostał pismo od JEDNEGOmieszkańca osiedla Sobieskiego w którym mieszkaniec stwierdza, że takie zwolnienia spowodują zwiększenie się liczby psów trafiających do azylu. Nie wiem skąd opór u Pana Mroczka w tej sprawie ale argumentacje przeciw są coraz bardziej absurdalne.

W sprawie zmian godzin dyżurów radnych Pan Mroczek odpowiedział, że takie godziny obowiązują od lat i ludzie są do nich przyzwyczajeni. Przypomnę, że dyżury radnych odbywają się raz w tygodniu w godzinach 13.30 do 15.30 czyli w godzinach w których większość ludzi pracuje.

Do sprawy obniżki diet Pan przewodniczący się nie odniósł.źródło; www.PiotrMichon.pl
autor jest radnym miasta DębicaKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.